Algemene voorwaarden handle With care opleidingen

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Handle With Care Opleidingen BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70072264
2. Opdrachtgever: de wederpartij waarmee opdrachtnemer een overeenkomst aangaat. 3. Overeenkomst: Overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor scholing of voor andere diensten van opdrachtnemer, zoals online opleidingen.
 4. Scholing: elke vorm van opleiding, workshop, coaching, training of andere vorm van kennisoverdracht, in groepsverband danwel individueel, die live wordt gegeven.
5. Online Leeromgeving: de online omgeving van opdrachtnemer waarin online trainingen te vinden zijn en waartoe opdrachtgever, na betaling, toegang kan verkrijgen. 6. Deelnemer: Een persoon die door opdrachtgever wordt aangemeld voor scholing of de andere diensten van opdrachtnemer.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen zich op alle rechten en weren uit deze overeenkomst beroepen, als waren zij partij bij deze overeenkomst.
3. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met instemming van beide partijen worden afgeweken. 5. Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit.
 2. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

 

3. OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging daarvan door opdrachtnemer. 2. Een overeenkomst vangt aan op het moment dat staat aangegeven in de overeenkomst. 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. In de overeenkomst staat de looptijd vermeld. 4. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.
5. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever hierover. 7. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. 8. Opdrachtnemer is gerechtigd om de inhoud van de overeenkomst alsmede de plaats en tijd van live-onderdelen te wijzigen, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen of schadevergoeding te vorderen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever over de wijzigingen informeren.

 

4. SCHOLING

 1. Scholing vindt plaats op de daartoe overeengekomen plaats en datum, althans is online toegankelijk via een persoonlijk account. 2. Deelnemers kunnen de onderdelen van de scholing uitsluitend volgen in de daarvoor aangegeven periode. Indien een deelnemer een of meerdere onderdelen mist, kan deze een gemist onderdeel niet op een later moment inhalen. 3. Individuele afspraken, als die onderdeel uitmaken van de scholing zoals bij voorbeeld bij trainingen of een coachingstraject, kunnen niet worden gewijzigd. 4. Gemiste individuele afspraken kunnen niet worden ingehaald. 5. Gemiste onderdelen en individuele afspraken laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet. 6. Voor scholing op locatie zal opdrachtnemer, na ontvangst van de inschrijving én de betaling, uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de scholing verdere informatie versturen over de scholing, voorbereiding etc. Er is voor een beperkt aantal deelnemers plaatsen beschikbaar. 7. Fouten in teksten, aanbiedingen en cursusprijzen vermeld op drukwerk en andere (multi) media (internet etc.) zijn voorbehouden.

 

5. ACCOUNT

 1. Voor toegang tot de online leeromgeving van opdrachtnemer dient opdrachtgever een account aan te maken.
2. Dit account en de toegang tot de online leeromgeving zijn strikt persoonlijk. 3. Inloggegevens mogen niet aan derden worden verstrekt en het is opdrachtgever en deelnemer niet toegestaan derden op enige andere wijze toegang te verschaffen tot de online training door middel van het persoonlijke account.
4. Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat alle persoonlijke gegevens in het account correct en up-to-date zijn.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade als gevolg van het verlies van inloggegevens door opdrachtgever of deelnemer. 6. Na afloop van de overeenkomst heeft opdrachtgever en de deelnemer geen toegang meer tot de online leeromgeving. 7. Opdrachtgever is verplicht om de bepalingen uit dit artikel op te leggen aan iedere deelnemer.

 

6. VERGOEDING EN BETALING

 1. In de offerte of op de website van opdrachtnemer staat de vergoeding voor de overeenkomst vermeld. 2 Alle bedragen zijn, zonder korting, verrekening of aftrek, bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomsten vangen pas aan nadat opdrachtnemer de betaling volledig heeft ontvangen. Zo heeft opdrachtgever pas toegang tot de online leeromgeving nadat opdrachtnemer betaling heeft ontvangen. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij scholing deelnemers toegang tot een bijeenkomst te ontzeggen indien opdrachtnemer de verschuldigde vergoeding nog niet heeft ontvangen. De onderdelen van de scholing die een deelnemer om deze reden niet heeft kunnen volgen, gelden als gemiste afspraken zoals omschreven in artikel 4.4. 3. Opdrachtnemer zal voor het verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever.
4.De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen. 5.Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, brengt opdrachtnemer wettelijke rente en redelijke incassokosten in rekening, in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke regels.

 

7. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, waaronder, doch niet uitsluitend (bedrijfs)naam, adresgegevens, financiële gegevens en bedrijfs- of productinformatie welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Gevolgen van het ontbreken van gegevens of bescheiden, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

8. GEDRAGSREGELS FORUM

 1. Op de websites van Opdrachtnemer bestaat de mogelijkheid om te reageren op blogposts en updates op social media analen.
2. Reacties dienen te worden geplaatst onder eigen naam. Anonieme reacties of uit naam van een pseudoniem worden zonder overleg verwijderd.
3. Bezoekers zullen zich in de forum omgeving zich respectvol en integer opstellen. Bezoekers reageren uitsluitend op het onderwerp en niet op de persoon die de blogpost heeft geplaatst.
4. Opdrachtnemer hanteert een zero tolerance beleid met betrekking tot grof, kwetsend of beledigend taalgebruik, commerciële boodschappen, onrechtmatige uitlatingen, inhoud waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden en spam.
5. Opdrachtnemer heeft toegang tot de community van om vragen en antwoorden te kunnen monitoren en ongeoorloofd gedrag op te kunnen sporen.
6. In het geval dat een reactie naar het oordeel van opdrachtnemer ontoelaatbaar is, worden opdrachtgever en de plaatser daarvan op de hoogte gebracht en zal deze reactie onmiddellijk worden verwijderd. 7. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle deelnemers als bezoekers zich hieraan conformeren en zal alle deelnemers hierover informeren. 8. Na afloop van de overeenkomst heeft opdrachtgever geen toegang meer tot het forum en/of de community.

 

9. PRIVACY

 1. Opdrachtnemer zal zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens van opdrachtgever, ten minste volgens de gestelde vereisten van de Algemene Verordening Gegevens (AVG). 2. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor zij die heeft ontvangen.

 

10. GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Opdrachtnemer is tevens verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. 2. De geheimhoudingsverplichtingen van opdrachtnemer gelden ook voor de volgens artikel 3 lid 7 door opdrachtnemer ingeschakelde derden. 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 4. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden opdrachtnemer een informatieplicht opleggen of als opdrachtnemer partij is bij een juridische procedure waarbij die gegevens relevant kunnen zijn.
5. Deze geheimhouding geldt tijdens de looptijd van deze overeenkomst en daarna.

 

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. In het kader van de overeenkomst levert opdrachtnemer diensten en materialen, zoals readers, syllabi etc. Alle (eventuele) intellectuele eigendomsrechten op deze diensten en materialen berusten uitsluitend bij opdrachtnemer danwel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden. 2. Indien opdrachtnemer informatie en/of materialen ter beschikking stelt aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zijn de deelnemer en opdrachtgever uitsluitend gerechtigd om de informatie en/of het materiaal te voor persoonlijk gebruik in het kader van de overeenkomst aan te wenden.
3. Het is de deelnemer en/of opdrachtgever niet toegestaan de materialen buiten dit doel toe te sturen aan derden, aan derden te tonen, aan derden of te verkopen, verveelvoudigen of anderszins openbaar te maken. Opdrachtgever dient deelnemers te informeren over dit verbod. Met derden worden hier personen en instanties bedoeld binnen en buiten de organisatie van opdrachtgever. 4. Het is opdrachtgever en de deelnemer tevens niet toegestaan om de tijdens of door middel van een training verkregen informatie te gebruiken om zelfstandig in eenzelfde of verwarring wekkend gelijke dienst of deel daarvan te vermarkten of anderszins aan te bieden. 5. Opdrachtnemer garandeert nakoming van deze bepaling door iedere deelnemer. 6. Deze bepaling blijft geldig na afloop van de overeenkomst.

 

12. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1.Indien de opdrachtgever de overeenkomst voor scholing voortijdig wenst op te zeggen, gelden hierbij de volgende voorwaarden:
a. Afmelding van een deelnemer voor aanvang van de scholing dient per email met ontvangstbevestiging te geschieden.

b. Tot 8 weken voor aanvang van de scholing kan een deelnemer kosteloos worden afgemeld.

c. 6-8 weken voor aanvang van de scholing wordt bij afmelding van een deelnemer 55 euro (excl. BTW) afmeldingskosten per deelnemer in rekening gebracht.

d. In geval van scholing op locatie, is opdrachtnemer gerechtigd om bij afmelding van de deelnemer tot aan 6 weken voor de aanvang van de scholing, naast de eventuele afmeldingskosten zoals omschreven in sub c, diens overige kosten en schade in rekening te brengen bij opdrachtgever.

e. bij afmelding van een deelnemer binnen 6 weken voor aanvang van en tijdens de scholing zijn de gehele kosten van de scholing verschuldigd door opdrachtgever.

2. Bij afmelding voor de aanvang van de scholing kan een plaatsvervangende deelnemer worden ingestuurd. Dit dient per email te worden aangevraagd. Nadat de scholing is aangevangen, kan de deelnemer niet meer gewisseld worden. 3. Overige overeenkomsten, waaronder alle online overeenkomsten, kunnen niet tussentijds worden opgezegd.  4. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van opdrachtnemer, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever of deelnemer uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien opdrachtnemer op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt opdrachtnemer het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht. 5. Bij een live onderdeel van scholing spant opdrachtnemer zich in geval van overmacht in om een uitgevallen onderdeel op een andere datum te laten plaatsvinden. Hierover informeert opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk. 6. Aan ieder der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is. 7. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. 8. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen of de deelnemer. 9. Indien opdrachtgever een overeenkomst voortijdig beëindigt, of als een deelnemer de scholing of de online opleiding niet langer wenst te volgen, geeft dit opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit hem niet van zijn toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar. De regeling uit dit artikellid geldt niet, indien de opdrachtgever een beroep doet op de regelingen uit lid 1 sub b, sub c en sub d van dit artikel.

13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor de overeenkomst danwel, in geval van meerdere deelnemers of meerdere delen, voor het deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, heeft ontvangen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of vanwege opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdrachtgever op advies van opdrachtnemer ingeschakelde derden.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden van derden die zij heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij zij onder leiding en toezicht werken van opdrachtnemer. 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door opdrachtgever.
7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer. 8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen en stelt opdrachtnemer volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden voor schade welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangt en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 11. Dit artikel blijft gelden na afloop van de overeenkomst.

 

14. KLANTENSERVICE

 1. Opdrachtnemer stelt het bijzonder op prijs wanneer opdrachtgever en de deelnemers vragen, opmerkingen, problemen en/of klachten persoonlijk kenbaar maken via e-mail. Op deze wijze stelt opdrachtgever opdrachtnemer in de gelegenheid om de diensten en producten te verbeteren en klachten en/of problemen op te lossen. 2. Klachten dienen binnen uiterlijk 14 dagen na afloop van de overeenkomst ingediend te worden. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst geacht naar tevredenheid te zijn uitgevoerd. 3. Opdrachtnemer spant zich in om ingediende klachten binnen 14 dagen in behandeling te nemen en zal zich inspannen om de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken. 4. Klachten kunnen ingediend worden via info@hwcopleidingen.nl. 5.Het melden van klachten schort de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

 

15. SLOTBEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever over de wijzigingen. 3. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
4. Elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één der partijen dat stelt.

 

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

VRIENDENKORTING! Krijg 25% korting op je volgende online training naar keuze!